§1 

Postanowienie ogólne

1. Usługa elektroniczna Newsletteru jest świadczona przez spółkę LaDiosa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783851, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki : Sąd Rejonowy Lublin- Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posiadająca adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mełgiewska 30i, 20-234 Lublin, NIP: 5090069505, REGON: 383197164- dalej zwany jako USŁUGODAWCA

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Newsletteru. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie hurtowni kosmetycznej.

§2 

Definicje

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo  wolnych od pracy

2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

3. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) i/lub wiadomości SMS polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę korzystającym z niej Usługobiorcom, na podany przez nich adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, cyklicznych wiadomości zawierających informacje o dostępnych nowościach, promocjach, ofertach, szkoleniach, konferencjach, produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę.

4. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Newsletteru

5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.ladiosa.pl

6. USŁUGODAWCA – spółka LaDiosa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783851 , sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Lublin- Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , posiadająca : adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń : ul. Mełgiewska 30i, 20-234 Lublin, NIP : 5090069505, REGON: 383197164

7. USŁUGIOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej

§3 

Usługa elektroniczna- newsletter

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne: Newsletter

2. W celu skorzystania z Newsletteru należy zapisać się do niego w jeden z wybranych sposobów:

    a) Wypełniając niezbędne dane  w oknie pop-up które znajduje się na stronie www.Ladiosa.pl

    b) Zapis do Newsletteru poprzez sekcję „Newsletter”  na stronie www.Ladiosa.pl. 

    c) Zapis do Newsletteru poprzez sekcję „Newsletter” na stronie produktu ze strony www.Ladiosa.pl

    d) Zapis do Newsletteru poprzez sekcję „Newsletter” w  trakcie robienia zakupów na stronie www.Ladiosa.pl w podsumowaniu „Koszyka” 

3. W  momencie zapisania się do Newsletteru firmy Ladiosa spółka z o.o. sp.k Usługobiorca uprawniony będzie do skorzystania z rabatu na produkty objęte newsletterem lub nieprzecenione produkty dostępne na stronie internetowej www.ladiosa.pl rabat zostanie naliczony po podaniu kodu kuponu rabatowego

4.  Wartość kuponu rabatowego wynosi -7%, a kupon zostaje wysłany wraz z newsletterem na adres mailowy usługobiorcy

5. Kod rabatowy o którym mowa w § 3 punkt 3 i 4 Regulaminu Newsletteru jest jednorazowy (raz wykorzystany nie może zostać użyty ponownie) i przypisany do adresu e-mail podanego w trakcie rejestracji do Newsletteru, wielokrotna rejestracja do Newsletteru z tego samego adresu e-mail nie przyzna dodatkowego kodu rabatowego

6. Zgodnie z ogólnym regulaminem firmy Ladiosa dostępnym na jej stronie internetowej, w trakcie zakupów można wykorzystać maksymalnie 1 kupon rabatowy.

§4

Warunki korzystania z Newsletteru

1. Korzystanie z newsletteru jest nieodpłatne

2. Wymagania techniczne, które będą potrzebne do korzystania z newsletteru: komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej oraz urządzenie, dzięki któremu będzie możliwość odbierania wiadomości SMS

3.  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Newsletteru w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Usługobiorców. Niedozwolone jest bezprawne działanie mające na celu utrudnienie funkcjonowania Newsletteru lub narażanie usługodawcy na odpowiedzialność karną, lub utratę zdobytej renomy na rynku

§5 

Dane osobowe i statystyczne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez świadczenie usługi elektronicznej Newsletter jest spółka LaDiosa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : pod numerem KRS: 0000783851, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki : Sąd Rejonowy Lublin- Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posiadająca adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mełgiewska 30i, 20-234 Lublin, NIP: 5090069505, REGON: 383197164

2. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są w celu realizacji Usługi Elektronicznej – Newsletteru. Newsletter jest to elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) i/lub wiadomości SMS polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę korzystającym z niej Usługobiorcom, na podany przez nich adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, cyklicznych wiadomości zawierających informacje o publikacjach, nowościach, szkoleniach, konferencjach, produktach i usługach Usługodawcy

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

    a) przetwarzane zgodnie z prawem;

    b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

    c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

    d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

oraz

    e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

§6

Warunki rezygnacji z newsletteru

1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą a Usługodawcą, tj. dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

3. Usługobiorca może zrezygnować z Newsletteru w następujący sposób:

    a) Poprzez kliknięcie linku umożliwiającego  rozpoczęcie procesu rezygnacji z Newsletteru zamieszczonego w stopce każdej wiadomości Newsletteru przesyłanej na podany adres poczty elektronicznej

    b) Poprzez wypowiedzenie umowy bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres : ul. Mełgiewska 30i, 20-234 Lublin

4. Wskutek rozwiązania Umowy Newsletter nie będzie wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

§ 7

Reklamacja

1. Proces reklamacji produktów zakupionych poprzez Newsletter jest tożsamy z ogólnym procesem reklamacyjnym sklepu internetowego Ladiosa dostępnym na stronie internetowej www.ladiosa.pl w zakładce Regulamin

2. Szczegóły i proces prawidłowej reklamacji zostały opisane w §6 Regulaminu sklepu internetowego Ladiosa.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu:

    a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;

    b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umowy o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

Loading...